| ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | TERCÜME HÝZMETLERÝ | KURUMSAL SATIÞ | WEB TASARIM | ÝLETÝÞÝM |
   
   
 

ÝZMÝR TERCÜME BÜROSU HTS GRUP VE
KURUMSAL SATIÞ HÝZMETLERÝ WEB SÝTESÝNE HOÞ GELDÝNÝZ

 

Ýzmir Tercüme Bürosu HTS Grup Ve Kurumsal Satýþ Hizmetleri olarak her türlü tercüme talebinizi alanlarýnda uzmanlaþmýþ çeviri yaptýðý dile iki yönden hakim tercümanlarýmýz ile karþýlamaktayýz.

Günümüzün Globalleþen dünyasýnda tercüme sektörü de hýzlý bir þekilde geliþmekte ve bu küreselleþmeye ayak uydurmaktadýr. Tercüme sadece kiþiler ile kurumlar arasýnda bir köprü deðil, kurumlar arasý, hatta ülkeler arasý bir bað görevini görmektedir. Bütün bunlarýn bilincinde olan HTS  Tercüme & Kurumsal Satýþ Hizmetleri tamamen müþteri memnuniyeti, aldýðý iþin sorumluluðu yüklenebilme, gizlilik ilkesine baðlý kalma donelerine baðlý kalarak hizmet vermektedir.Ýzmir tercüme bürolarý arasýnda hemen her dilde yeminli çeviri hizmetleri veren þirketimiz bu alanda rakipsizdir. Ýzmir tercüme bürolarý arasýnda bu kapsamda çalýþan bir baþka kuruluþ bulunmamaktadýr.Bizim için bir kelime de, 1000 kelime de ayný deðere sahiptir, ayný özeni hakketmektedir. Tarafýmýza ulaþtýrýlan tercüme isteðiniz doðrultusunda e-mail, faks ya da posta yolu ile müþterilerimize teslim zamanýna baðlý kalýnarak iletilir.

Sözlü çeviri  ya da  belge çeviri olsun her türlü tercüme iþiniz için lütfen bizimle irtibata geçin.  Anýnda fiyat teklifi almak için yan tarata bulunan Online Destek butonunu kullanýp bize ulaþabilirsiniz. Ýzmir HTS Tercüme Bürosu, Mail ile gönderilen fiyat tekliflerinizi 10 dakika içersinde deðerlendirilip cevaplandýrýlýr.

Ýzmir HTS Tercüme Hizmetleri olarak 2004 yýlýndan bu yana çeviri sektörünün içersindeyiz. Kýsa sürede yoðun bir çalýþma temposu ve kaliteli iþ potansiyeli ile çok sayýda firma ve kiþilerin tercüme taleplerine cevap verdik. Kýsa süre içerisinde Ýzmir’de en çok aranýlan tercüme bürolarý arasýna girmenin sorumluluðuyla hizmet kalitemizi her geçen gün iyileþtirmekteyiz.

Uzman ve deneyimli tercüman kadrosunda makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, inþaat mühendisleri, mütercim-tercümanlar ve çeviri yaptýðý dil ana dili olan tercümanlar barýndýran Ýzmir HTS Tercüme Bürosu belgelerinizi konunun terminolojisine hakim tercümanlar ile çevirmektedir. Matbuu evraklar (diploma, transkript, nüfus cüzdaný), kullaným kýlavuzlarý, web site çevirileri, saðlýk raporlarý, ticari sözleþmeler, teknik þartnameler çevirilerini yaptýðýmýz konulardan sadece birkaçý.Eðer sizde kaliteli tercüme ve uygun fiyata veriyorsanýz Ýzmir HTS Tercüme Bürosu 7/24 iletiþime geçebilirsiniz. Mailleriniz 10 dakika içersinde deðerlendirilip size dönüþ yapýlacaktýr.Amacýmýz çeviri sektöründe Ýzmir’de olduðu kadar Türkiye genelinde aranýlan tercüme bürolarý arasýnda lider konuma gelmektir.

HTS Tercüme Bürosu, arama motorlarýnda Ýzmir tercüme bürolarý ya da Ýzmir çeviri bürolarý ve/veya Ýzmir tercüme bürosu kelimeleriyle de arama sonuçlarýnda yer almaktadýr.

                           
Ýzmir tercüme bürosu | Ýzmir tercüme bürolarý | Ýzmir çeviri bürolarý
                           

KESÝNTÝSÝZ HÝZMET

 
TÝCARÝ ÇEVÝRÝ - TERCÜME
 
GÜÇLÜ POLÝTÝKAMIZ

 
ONLÝNE WEB TASARIM HÝZMETÝ
 
ONLÝNE FÝYAT TEKLÝFÝ 

 

 tercüme bürosu
  İZMİR HTS TERCÜME & KURUMSAL SATIŞ HİZMETLERİ
  GSM : 0 506 621 38 78 E-Mail: tercume@htsgroups.com - MSN - htstercume@hotmail.com
         

| ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | TERCÜME HÝZMETLERÝ | KURUMSAL SATIÞ | WEB TASARIM | ÝLETÝÞÝM |

DESIGN BY HTSGROUPS.COM

izmir,tercüme,çeviri,konak,translation,ardil,simultane,desifre,noter,yeminli izmirde tercüme bürosu,IZMIRDE TERCÜME BÜROSU, konakta tercüme bürosu, KONAKTA TERCÜME BÜROSU izmirde bulunan tercüme bürolari, IZMIRDE BULUNAN TERCÜME BÜROLARI, KONAKTA BULUNAN TERCÜME BÜROLARI, konakta bulunan tercüme bürolari izmir tercüme,IZMIR TERCÜME, KONAK TERCÜME,konak tercüme, YEMINLI TERCÜME,yeminli tercüme,izmirde bulunan çeviri bürolari, IZMIRDE BULUNAN ÇEVIRI BÜROLARI,WEB DÝZAYN,WEB DESÝGN IZMIR,TERCÜME,ÇEVIRI,KONAK,ARDIL,SIMULTANE,SÖZLÜ ÇEVIRI,DESIFRE,NOTER,YEMINLI TERCÜME,TASARIM,WEB TASARIM,ÝZMÝR WEBSÝTESÝ,ÝZMÝR WEB TASARIM,